Project Description

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, των υποψηφίων που, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανακοίνωση, κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο ακαδημαϊκό δίπλωμα, που χορηγείται σε ξένα πανεπιστήμια, σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς σπουδών που σχετίζονται με το Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το διεπιστημονικό χαρακτήρα του Διδακτορικού Προγράμματος, και προκειμένου να κατευθύνει τους φοιτητές προς τους διάφορους τομείς, ενισχύοντας έτσι την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον επαγγελματικό τομέα, θα αξιολογήσει την προηγούμενη εκπαίδευση, που σχετίζεται με την προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξής:

– Ακαδημαϊκά προσόντα

– Επιστημονικές δημοσιεύσεις

– Μεταπτυχιακές Σπουδές

– Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

– Προσόντα από ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες

Ο αποκλεισμός από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, λόγω: έλλειψης προσόντων για εισαγωγή στο πρόγραμμα, αίτησης που υποβλήθηκε μετά την καταληκτική ημερομηνία ή λόγω διαφορών ή / και μη αποδεκτών εγγράφων που προσκομίστηκαν.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Διδακτορικού Προγράμματος δεν αποκλείει τη συμμετοχή σε θέσεις απασχόλησης. Οι δραστηριότητες που εγκρίνονται από το ακαδημαϊκό συμβούλιο και μόνο δεν θεωρούνται προσόντα για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος.

Η αποδοχή θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το Πιστοποιητικό Εισαγωγής. Τα στοιχεία πρόσβασης στη διδακτική πλατφόρμα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα που επιτεύχθηκε μετά από μια επιτυχή υποστήριξη της τελικής διατριβής, απονέμεται και υπογράφεται από τον Πρύτανη.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι το υψηλότερο ακαδημαϊκό προσόν 3ου κύκλου, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο 8 του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων της Μάλτας και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση.  Είναι μία μεταπτυχιακή περίοδος κατάρτισης, η οποία διαρκεί τρία χρόνια και περιλαμβάνει την παρακολούθηση δράσεων σε θεματικές περιοχές που καλύπτονται στο διδακτορικό, όσο και την εκπόνηση μίας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, που εντάσσεται επίσης στις παραπάνω θεματικές περιοχές, ώστε οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει στο τέλος των σπουδών τους τη μέγιστη επιστημονική επάρκεια. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Διδακτορικού προγράμματος αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ερευνητικής προσέγγισης, στοιχείων αναγκαίων για την απασχόληση σε επαγγελματικές ερευνητικές δραστηριότητες, που απαιτούν εξειδικευμένα προσόντα, άριστες επιστημονικές γνώσεις και οδηγούν  στην απόκτηση μεθόδων και τεχνικών επιστημονικής έρευνας. Οι υποψήφιοι, καθοδηγούμενοι από ειδικούς, θα εκτελούν συνεχείς διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την απόκτηση των πιο πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων. Το Pegaso International προωθεί τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των διδακτορικών σπουδών. Για το σκοπό αυτό, το Pegaso International, με έδρα τη Μάλτα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να καθορίσει συμφωνίες με ξένα πανεπιστήμια, προκειμένου να περιγράψει τις λεπτομέρειες συνεργασίας και να διεξάγει Διδακτορικές Διατριβές σε συνεργασία με τα ξένα Πανεπιστήμια.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στο Δίκαιο, την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη αποσκοπεί στην παροχή γνωστικών εργαλείων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών ευκαιριών, χρήσιμων για την εισαγωγή σε επιστημονικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς και σε τομείς που χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικές δραστηριότητες, που αφορούν τη διαπολιτισμική ανάπτυξη, το δίκαιο, το συγκριτικό δίκαιο, τη διεθνή συνεργασία και όλα όσα μπορεί να θεωρηθούν σύμφωνα με το Διδακτορικό Δίπλωμα πολιτιστικό έργο.

Οι δραστηριότητες κατάρτισης στοχεύουν στην απόκτηση των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στην επιστημονική έρευνα και των δεξιοτήτων υψηλής εξειδίκευσης, προκειμένου να απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα.

Προκειμένου να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς του στόχους, το Διδακτορικό Πρόγραμμα προβλέπει σεμινάρια και ερευνητικές δραστηριότητες, κυρίως διεπιστημονικού χαρακτήρα, που οργανώνονται σε συνεργασία με εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τους φοιτητές, με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν στο τέλος κάθε έτους του προγράμματος, καθορίζοντας την εισαγωγή τους στο επόμενο έτος βάσει ενδιάμεσων αξιολογήσεων.

Το διδακτικό πρόγραμμα οργανώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

 1. Η κοινωνική δυσφορία:

– Μορφολογικό πρότυπο.

– Ιδιαιτερότητες στις οικονομικά μειονεκτούσες και υπανάπτυκτες περιοχές

– Εργαλεία έρευνας και ανάλυσης.

– Νομικές ρήτρες μέσα από εθνική, ευρωπαϊκή και διευρωπαϊκή προοπτική.

 1. Πολιτισμός και διαπολιτισμικότητα:

– Εκπαιδευτικές διαστάσεις και προοπτικές.

– Στοιχεία δημόσιας λειτουργίας.

– Συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα.

– Μελέτη των πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων και των άτυπων.

 1. Πολιτιστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τους φορείς κρίσιμων περιοχών (συμπεριλαμβανομένων εμπόλεμων ζωνών).
 2. Μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία κοινωνικής ανάλυσης και σχεδιασμού παρεμβάσεων ανάπτυξης:

– Επιστημονικός σχεδιασμός, σχεδιασμός κοινωνικών παρεμβάσεων.

 1. Καθήκοντα, λειτουργίες, κανόνες και Διεθνείς Οργανισμοί:

– Δικαίωμα πρόσβασης, διαδικασίες, αναφορές.

 1. Μεθοδολογία εμπειρικής και πειραματικής έρευνας:

– Στατιστικές Κοινωνικής Έρευνας.

 1. Πολιτικά Δόγματα. Πολιτισμική ανθρωπολογία:

– Σημειολογία.

Οι φοιτητές του Διδακτορικού προγράμματος απαιτείται να διεξάγουν έρευνα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να παρακολουθήσουν όλη τη διδακτική και επιστημονική κατάρτιση που παρέχεται σε αυτούς, για την επίτευξη των υψηλών εκπαιδευτικών στόχων που προβλέπονται στο Διδακτορικό πρόγραμμα.

Στο Διδακτορικό πρόγραμμα οι φοιτητές θα ασχοληθούν με:

 • Ηλεκτρονικές δραστηριότητες, σύγχρονες και ασύγχρονες.
 • Σύγχρονα μεθοδολογικά σεμινάρια.
 • Ερευνητικές εμπειρίες, που θα πραγματοποιηθούν μέσω της συμμετοχής τους σε επιστημονικές δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση ειδικών
 • Ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και κριτηρίων αξιολόγησης – ακόμη και ποιοτικά – διδακτικού και / ή επιστημονικού υλικού σχετικά με τα εκπαιδευτικά θέματα του Διδακτορικού.

Για να απονεμηθεί ο τίτλος του Διδακτορικού στο τέλος του προγράμματος, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει μια τελική γραπτή διατριβή (διδακτορική διατριβή), η οποία είναι το αποτέλεσμα έρευνας, που αποδεικνύει την πρωτοτυπία και σημαντική συμβολή στη γνώση, στο συγκεκριμένο τομέα σπουδών. Τέτοιου είδους γραπτή διατριβή καθορίζει την αποδοχή του φοιτητή στην τελική υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής.

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο απαριθμεί τις ξένες γλώσσες στις οποίες η διατριβή μπορεί να παρουσιαστεί.

Το ακαδημαϊκό συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει μία επέκταση προθεσμίας για την  παρουσίαση της διατριβής, αν κριθεί απαραίτητο για λόγους εμβάθυνσης της ίδιας της έρευνας.

Η τελική διατριβή θα παρουσιαστεί με παρουσία στο Pegaso, κατά τη διάρκεια μίας ανοικτής και δημόσιας τελετής.

Η διατριβή δεν λαμβάνει βαθμό.

 • Σύντομη Περιγραφή Ερευνητικής  πρότασης
 • Πτυχίο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αναλυτική βαθμολογία αυτού.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μεταφρασμένοι τίτλοι στην Αγγλική ή Ιταλική γλώσσα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
 • 2 Συστατικές Επιστολές
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου

Μπείτε κι εσείς στο Open University Ιταλίας με ένα κλικ

Ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία.