Τα συνεργαζόμενα με το UniOpen Πανεπιστήμια έχουν μακροχρόνια και πολυεπίπεδη παρουσία τόσο στη χώρα τους όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δε απόφοιτοί τους προέρχονται και από τις πέντε ηπείρους ενώ τα προγράμματά τους σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων από όλους τους επιστημονικούς κλάδους  παρακολουθούν σήμερα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές. Τα εν λόγω Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν μόνο εθνική αναγνώριση από τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών ίδρυσης και εγκατάστασης αλλά και πολλές διεθνείς αναγνωρίσεις και πιστοποιήσεις από επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας.

Οι τίτλοι σπουδών Bachelor και Master που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, έχουν  Ισοδύναμα Επαγγελματικά Δικαιώματα με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αναγνωρίζονται πλήρως. H ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2005/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων έγινε με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78) Δείτε εδώ.

Σύμφωνα με το σύστημα αναγνώρισης του π.δ. αυτού, κατέστη δυνατή η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει τίτλων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε Κολλέγια στην Ελλάδα και οδηγούν στην άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. Στη συνέχεια, δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων (Βachelor’s, Master’s και Phd) που έχουν απονεμηθεί από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά δεν συνδέονται με την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Με νεώτερη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας και για τίτλους (bachelor’s και master’s), εφόσον τα προγράμματα σπουδών που οδήγησαν στην απόκτησή τους πιστοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, ανεξάρτητα από τη σύνδεσή τους με νομοθετικά ρυθμιζόμενα ή μη επαγγέλματα.

Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των ανωτέρω πτυχίων με τα αντίστοιχα που απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται εξετάσεις και ακολουθείται η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π).

Η αναγνώριση παρέχεται από το ΣΑΕΠ  όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Με βάση την αναγνώριση από το ΣΑΕΠ, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν, μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Αναγνώριση του Πανεπιστημίου e-CAMPUS UNIVERSITY από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας

Click here to see the Decree (ITA – 3MB) of the Ministry of Education, Universities and Research of 30 January 2006 establishing eCampus Online University.

Supplements to the Establishing Decree(ITA – .PDF)

Initial Accreditation Decree for the Curricula of the academic year 2013/14 (ITA – .PDF)

Initial Accreditation Decree LM-67 – Sciences of physical activity for health and wellbeing  (ITA – .PDF)

Μπείτε κι εσείς στο Open University Ιταλίας με ένα κλικ

Ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία.